ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိသူမ်ားအတြက္

Myanmar Music Art တြင္ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္ အတြက္ ဖိတ္ေခါ္အပ္ပါတယ္။

တစ္ေန့ ၅၀၀က်ပ္ျဖင့္ မိမိတုိရဲ ့ ကုန္ပစၥည္း ၊ FaceBook OnLine Shooping ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ၊ ဆုိင္ ၊ အစရွိသည္တုိ့ကုိ

ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ေျကာ္ျငာနိုင္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ့ထည့္သြင္း ခြင့္ရရွိသည့္ေနရာ

မ်ားကုိ ေအာက္မွာေရးသားေပးထားပါတယ္။ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းနုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ Code နာမည္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထား

ပါတယ္။

 

AD Code 1 

AD Code 1 ဆုိတာကေတာ့ Post ရဲ့ အေပါ္မွာေနရာယူထားတာပါ။ အဲ့ေနရာမွာ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိပါက မိမိရဲ့

ေျကာ္ျငာ Size က 580×90 ေပးရပါမယ္။ ေပးရမဲ့ ေျကာ္ျငာပုံ အေနနဲ့  png,jpg,jpeg,gif မိမိနွစ္သက္ရာေပးနုိင္ပါတယ္။

ေျကာ္ျငာကုိ Click လုပ္လုိက္ပါက ေရာက္ရွိမည့္ Link ရွိလုိပါက ေပးႏုိင္ပါသည္။

မိမိရဲ့ ေၾကာ္ျငာကို Post အေပၚမွာ အလြယ္တကူျမင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာတစ္ခုခုနဲ ့တစ္ခုခု ၃စကၠန္ ့တစ္ခါ

ေျပာင္းလဲေနမွာျဖစ္ျပီး တစ္ေနရာကုိ ေျကာ္ျငာ ၅ခုခန္ ့သာ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mobile ဖုန္းေတြမွာလဲျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး

ထားပါတယ္။

Screenshot from 2015-07-21 16:11:39

 

 

Screenshot from 2015-07-21 17:48:06

 

 

 

 

AD Code 2

AD Code 2 ဆုိတာကေတာ့ Post ရဲ  ့ေအာက္ဖက္မွာ မိမိေၾကာ္ျငာကုိျမင္ရမွာပါ။ အဲ့ေနရာမွာ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိပါ

က မိမိရဲ့ ေျကာ္ျငာ Size က 580×90 ေပးရပါမယ္။ ေပးရမဲ့ ေျကာ္ျငာပုံ အေနနဲ့  png,jpg,jpeg,gif

မိမိနွစ္သက္ရာေပးနုိင္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာကုိ Click လုပ္လုိက္ပါက ေရာက္ရွိမည့္ Link ရွိလုိပါက ေပးႏုိင္ပါသည္။

မိမိရဲ့ ေၾကာ္ျငာကို Post အေပၚမွာ အလြယ္တကူျမင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာတစ္ခုခုနဲ ့တစ္ခုခု ၃စကၠန္ ့တစ္ခါ

ေျပာင္းလဲေနမွာျဖစ္ျပီး တစ္ေနရာကုိ ေျကာ္ျငာ ၅ခုခန္ ့သာ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mobile ဖုန္းေတြမွာလဲျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး

ထားပါတယ္။

 

 

Screenshot from 2015-07-21 17:53:30

Screenshot from 2015-07-21 17:48:58

 

AD Code 3 

AD Code 3 ဆုိတာကေတာ့ WebSite ရဲ  ့ညာဖက္နားမွာ မိမိေၾကာ္ျငာကုိ ျမင္ရမွာပါ။ အဲ့ေနရာမွာေျကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိပါက

မိမိရဲ  ့ ေၾကာ္ျငာ Size က 300×250 ေပးရပါမယ္။ ေပးရမဲ့ ေျကာ္ျငာပုံ အေနနဲ့  png,jpg,jpeg,gif

မိမိနွစ္သက္ရာေပးနုိင္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာကုိ Click လုပ္လုိက္ပါက ေရာက္ရွိမည့္ Link ရွိလုိပါက ေပးႏုိင္ပါသည္။

မိမိရဲ့ ေၾကာ္ျငာကို Post အေပၚမွာ အလြယ္တကူျမင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာတစ္ခုခုနဲ ့တစ္ခုခု ၃စကၠန္ ့တစ္ခါ

ေျပာင္းလဲေနမွာျဖစ္ျပီး တစ္ေနရာကုိ ေျကာ္ျငာ ၅ခုခန္ ့သာ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mobile ဖုန္းေတြမွာလဲျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး

ထားပါတယ္။

 

Screenshot from 2015-07-21 18:14:26

 

 

AD Code 4

AD Code 4 ဆုိတာကေတာ့ Website ရဲ  ့ေအာက္နားမွာ မိမိေၾကာ္ျငာကုိ ျမင္ရမွာပါ။ အဲ့ေနရာမွာေျကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိပါက

မိမိရဲ  ့ ေၾကာ္ျငာ Size က 300×250 ေပးရပါမယ္။ ေပးရမဲ့ ေျကာ္ျငာပုံ အေနနဲ့  png,jpg,jpeg,gif

မိမိနွစ္သက္ရာေပးနုိင္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာကုိ Click လုပ္လုိက္ပါက ေရာက္ရွိမည့္ Link ရွိလုိပါက ေပးႏုိင္ပါသည္။

မိမိရဲ့ ေၾကာ္ျငာကို Post အေပၚမွာ အလြယ္တကူျမင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျကာ္ျငာတစ္ခုခုနဲ ့တစ္ခုခု ၃စကၠန္ ့တစ္ခါ

ေျပာင္းလဲေနမွာျဖစ္ျပီး တစ္ေနရာကုိ ေျကာ္ျငာ ၅ခုခန္ ့သာ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ Mobile ဖုန္းေတြမွာလဲျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး

ထားပါတယ္။

 

Screenshot from 2015-07-21 18:17:41

 

မည့္သည့္ ေနရာတြင္မဆုိ ေျကာ္ျငာထည့္သြင္းပါက တစ္ေန ့ ၅၀၀က်ပ္သာက်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 095413694 ကုိ ဖုန္းဆက္ေမးပါ။ myanmarmusicart@gmail.com သုိ  ့ဆက္သြယ္ေမးျမန္း

နုိင္ပါတယ္။

Skip to toolbar